Головна » інформація » ДАЙДЖЕСТ ЗМІН В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

ДАЙДЖЕСТ ЗМІН В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

№ 10 (34), 2022 

ДАЙДЖЕСТ ЗМІН В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я ЩОМІСЯЦЯ У КОЖНІЙ  ОРДИНАТОРСЬКІЙ 

ДЛЯ ЛІКАРІВ 

ЕПІДНАГЛЯД  ЗА ГЕПАТИТАМИ  ПІД ЧАС ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

В окремих регіонах заклади, які на 

давали послуги лікування вірусних  

гепатитів, тимчасово припинили їх  

надавати, адже деякі спеціалісти пе 

ребували поза межами цих регіонів,  

а пацієнти у зв’язку з вимушеним  

переміщенням втратили можливість  

почати чи продовжити лікування.  

Посилювала проблему і відсутність  

повних курсів препаратів у деяких  

на 1 травня в регіонах було доступно  6 496 курсів лікування вірусних ге патитів. Ідеться про схеми лікуван ня «софосбувір+даклатасвір», «со фосбувір/ледіпасвір», «софосбувір/ велпатасвір» та 3Д-схему.  

Епідеміологічний нагляд за вірус ними гепатитами, як і за іншими ін фекційними хворобами, продовжує  проводитися в повному обсязі на те риторіях, підконтрольних уряду Укра їни. Він передбачає виявлення нових  випадків інфекції (як поодиноких, так  і спалахів), відстеження тенденцій за хворюваності, визначення чинників,  які можуть призвести до нових інфіку вань, нагляд за хронічними вірусними  гепатитами, виявлення інфікованих  осіб для оцінювання поширеності ін фекції, моделювання тенденцій роз витку епідемічного процесу. 

Відповідно до вимог українського  законодавства, реєструватися мають  лише лабораторно підтверджені ви 

ІГОР КУЗІН 

Заступник Міністра охорони  здоров’я — головний державний  санітарний лікар України

Повномасштабне вторгнення росій ської федерації додало викликів сис темі охорони здоров’я України. Обме жений доступ до медичних послуг (у  

тому числі до лікування, призначено го раніше), засобів гігієни, вимушене  перебування в місцях скупчення лю дей, підвищений ризик травмування  та контакту з кров’ю інших осіб — це  чинники, що можуть сприяти більш  активному поширенню інфекційних  захворювань. Йдеться, зокрема, і  про один із найбільших ризиків для  громадського здоров’я — вірусні та  хронічні гепатити.  

областях, які перебували під окупа цією або стали місцем ведення ак тивних бойових дій. 

Із 25 областей звітність щодо осіб,  пролікованих від вірусних гепатитів  упродовж квітня, подала 21 область,  а Миколаївська, Луганська, Харків 

ська та Чернігівська області (загалом  53 заклади) не мають можливості на дати звітність за лютий-квітень про  кількість пацієнтів, які отримували  чи отримують лікування проти вірус них гепатитів В та С. 

Утім, завдяки злагодженій системі  всіх ланок системи охорони здо ров’я (підготовці документації на  закупівлю швидких тестів для скри нінгу вірусних гепатитів, постачан ню та розподілу препаратів) станом  

падки вірусних гепатитів. Інформація  про при них надходить до фахівців  центрів контролю та профілакти ки хвороб МОЗ України від закладів  охорони здоров’я, які їх виявляють,  через надання форми 058/о «Екстре не повідомлення про інфекційне за хворювання, харчове, гостре профе сійне отруєння, незвичайну реакцію  на щеплення».  

Випадки виявляють як при звернен ні особи по медичну допомогу (за на явності симптомів), так і під час про ведення скринінгових досліджень,  

адже клінічний перебіг деяких вірус них гепатитів часто є не вираженим.  Своєчасне виявлення та реагування  на випадки захворювання гепати том — один з викликів, на який ми  маємо гідно відреагувати. 

1 

ДЛЯ ЛІКАРІВ 

ЛІКУВАННЯ ГЕПАТИТІВ ТА ІНШИХ ХРОНІЧНИХ  ІНФЕКЦІЙНИХ  

ЗАХВОРЮВАНЬ: ЗМІНИ  ПІД ЧАС ВІЙНИ 

Через повномасштабне вторгнен ня російської федерації усклад нились умови отримання необ хідного лікування для пацієнтів,  

зокрема з такими інфекційними захво рюваннями як гепатити, туберкульоз,  ВІЛ-інфекція. Та доступ можливий і  для пацієнтів, яким уже призначено  лікування, і тим, хто був змушений  змінити місце проживання в межах  України, і хто виїхав за кордон. Також  тривають тестування. Зараз значно  зросла кількість осіб, які вимушені  перебувати в місцях скупчення лю дей, травмуються та контактують із  кров’ю інших. Це все сприяє поши ренню інфекційних захворювань.  

Тож попри загалом нелегкі умови ро боти, ми закликаємо лікарів не нех тувати поясненнями пацієнтам про  необхідність своєчасно проходити  тестування на гепатити і ВІЛ та до тримуватись лікування, якщо хворо бу виявлено. Адже від цього зале жить не лише якість життя — часто  це питання його збереження.  

Гепатити 

В окремих регіонах заклади, які на давали послуги лікування вірусних  гепатитів, тимчасово припинили їх  надавати, адже деякі спеціалісти пе ребували поза межами цих регіонів,  а пацієнти у зв’язку з вимушеним  переміщенням втратили можливість  почати чи продовжити лікування.  Посилювала проблему і відсутність  повних курсів препаратів у деяких  областях, що перебували під окупа цією або стали місцем ведення ак тивних бойових дій. 

Епідеміологічний нагляд за вірус ними гепатитами, як і за іншими ін фекційними хворобами, продовжує  проводитися в повному обсязі на те риторіях, підконтрольних уряду Укра їни.  

Передбачено: 

 • виявлення нових випадків інфекції  (як поодиноких, так і спалахів); • відстеження тенденцій захворюва ності; 
 • визначення чинників, які можуть  призвести до нових інфікувань; • нагляд за хронічними вірусними  гепатитами; 
 • виявлення інфікованих осіб для  оцінювання поширеності інфекції;  • моделювання тенденцій розвитку  епідемічного процесу. 

Відповідно до  

вимог українського  

законодавства,  

реєструватися мають  лише лабораторно  підтверджені випадки  вірусних гепатитів. 

Заклади охорони здоров’я, які їх ви являють, мають надати форму 058/о  «Екстрене повідомлення про інфек ційне захворювання, харчове, гостре  професійне отруєння, незвичайну  реакцію на щеплення». Таким чином  інформація про них надходить до фа хівців центрів контролю та профілак тики хвороб МОЗ України. 

Випадки виявляють як при звернен ні особи по медичну допомогу (за на явності симптомів), так і під час про ведення скринінгових досліджень,  

адже клінічний перебіг деяких віру сних гепатитів часто є безсимптом ним. 

Лікування ВІЛ-інфекції  під час війни 

Лікування ВІЛ-інфекції є ефектив ним лише за умови безперервного  приймання антиретровірусної тера пії (АРТ). Саме тому важливо навіть в  умовах війни за жодних обставин не  ставити лікування на паузу.

2 

Де отримати АРТ, якщо  пацієнт перебуває в  Україні 

Українці, які живуть із ВІЛ і залиши лися в Україні, як і раніше, можуть  отримати антиретровірусну терапію.  Тепер — за місцем фактичного пере бування. 

Якщо пацієнт залишився у своєму  місті, отримати АРТ він може в цен трі СНІДу або в кабінеті «Довіра», де  перебуває на обліку. Якщо довелося  виїхати з місця постійного прожи вання, слід звернутися до центру  СНІДу чи кабінету «Довіра» в новому  місті. 

Інформацію про заклади, де можна  отримати терапію як за кордоном,  так і в Україні, можна знайти в теле грам-боті #АРТпоруч. 

Де отримати АРТ, якщо  пацієнт перебуває за  кордоном 

Якщо внаслідок повномасштабної  агресії росії ваш пацієнт вимушено  перемістився за кордон, порадьте  йому звернутися в одну з клінік, що  

Повний  

перелік клінік  

у різних країнах  

світу, які надають  

антиретровірусну  

терапію

надають подібну допомогу україн цям. Така допомога стала можливою  завдяки ініціативі «АРТ українцям за  кордоном». 

Для звернення бажано мати із собою  інформацію про історію лікування від  ВІЛ-інфекції. Але якщо пацієнт не  має жодних медичних документів, це  не стане на заваді отриманню АРТ. У  такому випадку за згодою пацієнта  лікар запитає необхідну інформацію  в колег з України. Ви можете надати  інформацію закордонним колегам  електронною поштою. 

Зміни  

у протитуберкульозній  допомозі через війну 

Збройна агресія російської феде рації вплинула на всі сфери життя  українців. 

Критичних змін зазнала і галузь про титуберкульозної допомоги: 

 • нерівномірне навантаження на  систему охорони здоров’я в регіо нах та міграція медиків і пацієнтів  (найбільше ТБ-закладів постраж дали на сході та півдні, більшість  внутрішньо переміщених осіб  шукають притулку на заході); 
 • загроза поширення інфекційних  захворювань, у тому числі тубер кульозу, через скупчення людей у  вогких укриттях, недостатнє харчу вання та постійні стреси; 
 • підвищився ризик переривання  лікування, адже доступ до ліків та  медичних працівників обмежений  або відсутній у районах, де трива ють запеклі бої; 
 • порушення ланцюгів і систем по стачання ліків; 
 • недостатній контроль приймання  протитуберкульозних препаратів,  відсутність належного моніторингу  лікування пацієнтів з районів. 

Та попри воєнні дії, лікарям вдалося  надійно тримати свій фронт: єдність,  із якою всі небайдужі долучились до  підтримки медиків та пацієнтів, вра 

жає. 

Така консолідація зусиль має свої ре зультати: 

 • впроваджено принцип екстериторі альності: пацієнт із туберкульозом  може отримати медичну допомогу в  тому регіоні, куди він евакуювався  під час війни; 
 • створено систему моніторингу та  обліку внутрішньо переміщених  пацієнтів з туберкульозом та паці 

ДЛЯ ЛІКАРІВ 

єнтів, які були змушені виїхати за  кордон, з метою забезпечення їх  безперервного лікування; 

 • у рамках надання послуг з підтрим ки впроваджено видачу проти туберкульозних препаратів для  людей, які отримують лікування  від туберкульозу, на 30 або більше  днів; 
 • інстальовано сучасні молекуляр но-генетичні системи GeneXpert; 
 • уперше впроваджуються нові  картриджі XDR, в результаті ліку вання пацієнтам з розширеною  резистентністю призначається в  середньому через 4,2 дні (середній  строк між встановленням стійкості  та початком лікування), що в кілька  разів швидше, ніж до війни; 
 • у більшості регіонів без активних  бойових дій продовжено лікування  пацієнтів більш короткими мо дифікованими схемами в рамках  операційних досліджень: станом на  24 травня 2022 року в рамках такого  дослідження продовжують лікуван ня 886 пацієнтів з лікарсько-стій ким туберкульозом. 

«Попри руйнівні  

наслідки  

повномасштабного  вторгнення російської  федерації в Україну  для життя та  

здоров’я населення  України, зусилля  

щодо забезпечення  безперервності  

лікування та догляду  у зв’язку з ВІЛ,  

туберкульозом, ЗПТ та  вірусними гепатитами  не слабшають.  

Це свідчить про  

стійкість тих, хто  надає та отримує  послуги у сфері ВІЛ,  туберкульозу, ЗПТ та  вірусних гепатитів». 

Ярно Хабіхт,  

Голова бюро ВООЗ в Україні 

3 

ДЛЯ ЛІКАРІВ 

ГЕПАТИТ НЕ РОБИТЬ  ПЕРЕРВУ НА ВІЙНУ 

Під час повномасштабної війни росії  проти України питання лікування ві русних гепатитів не стало менш ак туальним. Більше мільйона українців  не знають, що інфіковані вірусним  гепатитом С. Відповідно до оціноч них даних, в Україні 5% осіб інфіко вані вірусним гепатитом С та 1,5%  інфіковані вірусним гепатитом В.  

У зв’язку з міграційними процеса ми всередині країни багато паці єнтів втратили можливість почати  чи продовжити лікування вірусного  гепатиту С. Широкомасштабне втор гнення значно вплинуло на доступ  до послуг пов’язаних з вірусними  гепатитами, водночас ситуація бо йових дій може значно підвищува ти ризики інфікування вірусними  гепатитами, через частий контакт з  кров’ю інших осіб, неналежні умо ви стерилізації, підвищений ризик  травмування та отримання медичної  допомоги у польових умовах тощо. 

Фахівці-інфекціоністи  розповідають про  

досвід роботи в умовах  війни 

Олена Царьова, завідувачка  гепатоцентру 3-го відділення  КНП «Обласна інфекційна  клінічна лікарня» Запорізької  обласної ради: 

«Від початку повномасштабного  вторгнення росії в Україну більша ча стина Запорізької області перебуває  під окупацією агресора. Обласна ін фекційна клінічна лікарня Запоріжжя  розташована на підконтрольній Укра їні території й продовжує функціону вати у звичайному режимі, зокрема  

надає послуги лікування вірусних ге патитів як дорослим, так і дітям. 

З початком активних бойових дій на  території області кількість хворих  на вірусні гепатити збільшилася за  рахунок тестувань, які проводили у  військовому шпиталі. Пацієнтів, у  яких було виявлено антитіла до ві 

русних гепатитів методом ІФА або  швидкими тестами, було направле но на обстеження методом ПЛР для  підтвердження або спростування  діагнозу в нашу клінічну лікарню.  Результати ПЛР-тесту в закладі го туються два-три дні, що дає можли вість розпочати лікування для паці єнтів з підтвердженим діагнозом у  найкоротші строки. 

У зв’язку зі збільшенням кількості па цієнтів у березні 2022 року в закладі  постало питання з кількістю курсів лі кування ВГС. Було надіслано запити  до Черкаської та Вінницької областей,  де препарати для лікування вірусних  гепатитів були наявні в більшій кіль кості. Таким чином заклад отримав  понад 200 курсів препаратів, яких не  вистачало для лікування ВГС. 

Значна частина хворих, які отриму ють лікування у закладі, — це особи,  перенаправлені з військкоматів з  позитивним результатом скринінгу  на вірусні гепатити. 

Запоріжжя є транзитним або постій ним місцем проживання переселен ців. Ті з них, хто раніше отримував  препарати для лікування вірусних  гепатитів, мають змогу отримати по слугу продовження курсу лікування в  нашій інфекційній лікарні або дооб стежитись та отримати необхідні ліки  для безоплатного лікування вірусних  гепатитів. 

Найближчим часом перед нами очі кувано постане питання щодо на дання послуг лікування вірусних  гепатитів, пов’язане зі збільшенням  кількості пацієнтів, що потребують  підтвердження діагнозу (30—35 лю 

дей на день) та зменшенням кілько сті необхідних ПЛР-тестів, необхід них для встановлення діагнозу ВГС». 

Тетяна Єлізарова, завідувачка  інфекційного гепатологічного  відділення Київської міської  клінічної лікарні № 15  

Подільського району м. Києва: 

«В нашому закладі лікування віру сних гепатитів надавали і надають  усім, хто до нас звертається. 

У березні 2022 року, під час ракетних  ударів по Києву, Подільський район  міста опинився в зоні ризику ракет них обстрілів. Тому інфекційне відді лення закладу, персонал та пацієнти  протягом майже півтора місяця про довжували свою роботу і надавали  послуги лікування у підвальному  приміщенні закладу, яке повністю  облаштоване та забезпечене всіма  необхідними засобами для продов ження лікувального процесу. 

З початку повномасштабної війни з  військового шпиталю до нашої лі карні було переведено близько деся ти військових з діагнозом ВГС, яким  було надано лікування. 

У період звірського наступу росіян  на Київську область до нашої лікар ні по допомогу зверталися люди, які  потребували лікування гепатитів,  з Ірпеня, Бучі та з інших населених  пунктів, на території яких велись або  ведуться активні бойові дії. В той  час, поки ми займалися оформлен ням пацієнтів, вони розповідали, що  втратили житло і ледве вибралися  з-під обстрілів до Києва. Цим паці єнтам було призначено та видано  препарати для лікування, а також у  закладі їм було надано тимчасовий  притулок і харчування. 

Зараз заклад працює у звичайному  режимі, в наявності має засоби для ді агностики вірусних гепатитів та гото вий приймати пацієнтів на будь-якому  етапі перебігу захворювання».

4 

ЩО МАЄ РОБИТИ  МЕДПРАЦІВНИК  ПРИ ВИЯВЛЕННІ  

ПОКИНУТОЇ ДИТИНИ  В УМОВАХ ВОЄННОГО  СТАНУ 

ДЛЯ ЛІКАРІВ 

Детальний  

алгоритм дій  

медпрацівників у разі  виявлення покинутої  дитини 

Міністерство охорони здоров’я Укра їни за підтримки Дитячого фонду  ООН (ЮНІСЕФ) та МБО «Партнерство  «Кожній дитині» розробили алгоритм  реагування медичних працівників у  разі виявлення дитини без супроводу  в умовах воєнного стану. 

Алгоритм передбачає послідовність  дій, які слід виконати у разі виявлення  дитини без батьків/опікунів, а також  визначає відповідальних за безпеку  та здоров’я дитини в такій ситуації.  Від цього залежить кінцевий резуль 

тат, якого слід досягти після послідов ного виконання кожного етапу. 

Зокрема, алгоритмом передбачено  такі етапи роботи з дитиною: 

 • Виявлення дитини без супроводу. • Повідомлення Національної поліції  та у разі необхідності — служби  екстреної меддопомоги. 
 • Інформування служби у справах  дітей територіальної громади (якщо  це неможливо — служби у справах  дітей обласної військової адміні страції, Національної соціальної  сервісної служби, медзакладу). 
 • Ідентифікація знайденої дитини. • Медичний огляд дитини. 
 • Інформування батьків чи служби  у справах дітей про стан здоров’я  дитини. 
 • Надання дитині медичної допомоги  в умовах стаціонару (за потреби). 

Алгоритм розроблено відповідно до  спільного наказу МОЗ та МВС від  17.12.2013 № 1095/1239 «Про затвер дження форм документів про дитину,  покинуту в пологовому будинку, іншо 

му закладі охорони здоров’я або яку  відмовилися забрати батьки чи інші  родичі, про підкинуту чи знайдену  дитину та Інструкцій про порядок їх  заповнення». 

Наказ «Про затвердження форм документів про дитину, покинуту  в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку  відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту  чи знайдену дитину та Інструкцій про порядок їх заповнення»

5 

ДЛЯ ЛІКАРІВ 

ПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ 

? Як заклад має  

інформувати про  

виявлення випадку  

вірусного гепатиту? 

Відповідно до вимог українського  законодавства, реєструватися мають  лише лабораторно підтверджені ви падки вірусних гепатитів. 

Заклади охорони здоров’я, які їх ви являють, мають надати форму 058/о  «Екстрене повідомлення про інфек ційне захворювання, харчове, гостре  професійне отруєння, незвичайну  реакцію на щеплення». Таким чином  інформація про них надходить до фа хівців центрів контролю та профілак тики хвороб МОЗ України. 

? Чи може пацієнт  

із туберкульозом,  

гепатитом або ВІЛ  

отримати лікування в місці  тимчасового проживання? 

Так, на час воєнного стану впрова джено принцип екстериторіальності:  пацієнт може отримати медичну до помогу в тому регіоні, куди він ева куювався під час війни. На новому  місці медичні послуги також надава тимуться безоплатно, і для цього не  потрібно підписувати декларацію з  новим лікарем. 

? Як правильно  

організувати виявлення  людей, хворих на  

туберкульоз? 

Правовідносини з питань організації  виявлення людей, хворих на тубер кульоз, та осіб із латентною тубер кульозною інфекцією врегульовано  Порядком організації виявлення  туберкульозу та латентної туберку 

льозної інфекції, який затверджено  наказом МОЗ України від 16.02.2022  № 302. Документом визначено по рядок здійснення систематичного  скринінгу на туберкульоз на різ них організаційних рівнях, функції  закладів охорони здоров’я під час  здійснення активного та/або пасив ного виявлення захворювання на  ТБ/ЛТБІ серед визначених груп ри зику та загального населення. 

Наказ  

МОЗ України від  

16.02.2022 № 302  

«Про затвердження  

порядку організації  

виявлення туберкульозу  та латентної  

туберкульозної інфекції» 

? Чи потрібно робити  

ревакцинацію від  

гепатиту В? 

Повна серія з трьох щеплень формує  захисний рівень антитіл у понад 95%  вакцинованих. Такий захист збері гається протягом щонайменше 20  років і, цілком імовірно, все життя.  Тому ВООЗ не рекомендує ревакци 

націю людей, які завершили схему  щеплень трьома дозами. 

? На який строк наразі  

дозволено видачу  

препаратів ЗПТ для їх  

самостійного прийому? 

Під час війни МОЗ України було  прийнято декілька нормативних ак тів, які дозволили мінімізувати по рушення безперервності лікування  пацієнтів. Зокрема, розроблено та  затверджено наказ, який спростив  доступ до лікування, дозволивши ви дачу препаратів ЗПТ на руки строком  до 30 днів у випадку наявності ризи ків переривання лікування в регіо нах з активними бойовими діями (до  впровадження воєнного стану було  дозволено видачу препаратів ЗПТ на  руки для їх самостійного прийому на  строк до 10 днів). 

Наказ  

МОЗ від 04.03.2022 

№ 409 «Про надання  

паліативної допомоги та  замісної підтримуваль- ної терапії пацієнтам в  умовах воєнного стану»

Дайджест підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки,  та Програми Уряду Великої Британії «GoodGovernance Fund», наданої від імені народу Великої Британії. Відповідальність за зміст цих матеріалів,  який не обов’язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, UK aid або Уряду Великої Британії, несе виключно компанія  ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.